Steun ons en help Nederland vooruit

Kansen voor jongeren

We bieden jongeren alle kansen, we investeren in modern jeugd- en jongerenwerk. Voor iedere wijk is er een bereikbare basisschool. We zetten in op actief armoedebeleid, want het is schrijnend dat mensen in financiële nood jaren korter leven, in een slechtere gezondheid.

Daadkrachtig bestuur

De afgelopen periode lijkt de afstand tussen inwoners en de politiek groter te zijn geworden. Dat is onwenselijk. Wij willen ons inzetten voor een beter politiek klimaat waarin er ruimte is voor dialoog, meer ruimte voor initiatieven en waarin we afspraken maken over verantwoording en debat.

Goed wonen

D66 Oisterwijk zet in op goed wonen, ook in recreatieparken. We willen dat we bouwplannen kunnen beoordelen op basis van goede afspraken. Verder vinden we voldoende betaalbare en duurzame woningen heel belangrijk. Daar zetten we ons voor in.

Inwonersparticipatie

De gemeente moet een open en toegankelijke organisatie zijn die meedenkt met inwoners. Wij vertrouwen op de eigen kracht en de grote betrokkenheid van inwoners bij hun gemeente. Zeker (of juist) daar waar het gaat over beslissingen in de eigen buurt of dorpskern. D66 wil inwoners beter betrekken bij het bestuur van de gemeente en meer invloed geven.

Klimaatdoelen

D66 legt de lat hoog en streeft naar een volledig klimaat neutrale gemeente uiterlijk in 2045 in plaats van 2050. Om dat te bereiken is iedereen nodig: inwoners, overheid, energiecoöperaties en ondernemers. We willen partijen ondersteunen die helpen bij het (gezamenlijk) plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen of het isoleren van woningen.

Beschermen van onze mooie natuur

We stimuleren iedereen om zorgvuldig om te gaan met onze natuur. We ondersteunen boeren die willen experimenteren en innoveren met veelbelovende ontwikkelingen. Het buitengebied is van grote waarde voor zowel de economie als voor het leefmilieu van alle inwoners. We hebben zorg en aandacht voor de agrarische ondernemers binnen onze gemeente. Fricties die ontstaan door de stikstof- en pfasproblemen lossen we fatsoenlijk op door samen te werken en duurzame oplossingen te faciliteren.

Oisterwijkse economie

Oisterwijk bruist dankzij de ondernemingszin van vele kleinschalige ondernemers. Deze positieve houding stimuleren we door vooral te kijken naar wat er mogelijk is. Samen met initiatiefnemers kijken we naar wat er kan, bijvoorbeeld bij het omvormen van leegstaande gebouwen naar bedrijfsruimtes voor startende ondernemers.

Groen en duurzaam toerisme

Duurzaamheid heeft niet alleen betrekking op natuur, maar ook op een verankering bij ondernemers en inwoners. Daarom stimuleren we kleinschalige, duurzame toeristische initiatieven. Het stimuleert de lokale economie en grijpt niet in op het charmante en groene karakter van de kernen van Oisterwijk.

Gezonde financiën

We willen meer en beter sturen op resultaat met oog voor een verantwoord en transparant (financieel) beleid. De gemeente staat er op dit moment financieel niet goed voor. Oisterwijk moet weer financieel gezond worden, zodat belangrijke uitgaven zoals voor sport, verenigingsleven, cultuur en zorg niet nog verder onder druk komen te staan.